Regulamin

Regulamin swiadczenia uslugi Mp3zone oraz serwisów subskrypcyjnych


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okresla ogólne zasady korzystania z uslug przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, prezentowanych przez DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Adres do korespondencji: 350 rue Denis Papin - Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon - 13100 Aix-en-Provence, adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com


2. Z okreslonych w niniejszym Regulaminie Serwisów moga korzystac Uzytkownicy sieci nastepujacych operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS) („Operatorzy” lub „Operator” w zaleznosci od kontekstu).


3. Uzytkownicy zobowiazani sa do korzystania z Uslugi oraz z Serwisu w granicach obowiazujacego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


4. DGP nieodplatnie udostepnia Regulamin w sposób, który umozliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tresci Regulaminu za pomoca systemu teleinformatycznego, którym posluguje sie DGP, a wiec na stronie internetowej m.mp3zone.pl Regulamin dostepny jest takze w siedzibie DGP.


5. Uzytkownik powinien zapoznac sie z trescia Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Uslugi oraz Serwisu.


6. Kazdy Uzytkownik zobowiazany jest zapewnic we wlasnym zakresie spelnienie nastepujacych minimalnych wymagan technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Uslug:

1) telefon komórkowy lub inne urzadzenie wyposazone w funkcjonalnosci umozliwiajace korzystanie z Serwisu,

2) polaczenie z siecia Internet,

3) komputer lub inne urzadzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalajacym na przegladanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyzsza, Firefox 4 i wyzsza, Opera 10 i wyzsza, Safari 3 i wyzsza, Google Chrome), a takze powinien byc uprawniony do korzystania z tych urzadzen w zakresie umozliwiajacym mu korzystanie z Serwisu.


7. Okreslone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Uslugi i Serwisu dotycza wylacznie uzytku osobistego, niemajacego charakteru komercyjnego (np. dzialalnosci gospodarczej). Uzytkownika obowiazuje zakaz dostarczania tresci o charakterze bezprawnym.


8. Tresci udostepniane Uzytkownikowi, zawieraja chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem wlasnosci przemyslowej materialy, w szczególnosci: znaki towarowe, programy komputerowe i gry. Takze sam uklad i wybór prezentowanych tresci stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególnosci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).


9. Uzytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostepnianych tresci wylacznie w celach i zakresie okreslonym w par. IV pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W szczególnosci tresci nie moga byc kopiowane, zwielokrotnianie, modyfikowanie, przerabianie, opracowywanie, publikowane, wyswietlane, przesylane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.


10. Ilekroc w Regulaminie uzyte sa wymienione ponizej sformulowania, nalezy je rozumiec w nastepujacy sposób:

SMS/wiadomosc SMS (Short Message Service) - jest to krótka wiadomosc tekstowa, skladajaca sie z nie wiecej niz 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), która mozna przeslac na dowolny telefon komórkowy, zawierajaca tresc wpisana przez nadawce oraz umozliwiajaca identyfikacje numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Multimedia - oznacza różnego rodzaju cyfrowe produkty, w tym: muzyka, gry, filmy, virale, PC, gry online, programy i aplikacje oferowane w Usłudze, do których dostęp Użytkownik uzyskuje w ramach Serwisu. Multimedia zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i programy komputerowe.

Usluga/ Usluga Mp3zone – oznacza usluge, swiadczona droga elektroniczna na podstawie niniejszego Regulaminu na indywidualne zadanie. Usluga to serwis Mp3zone, z odplatnym dostepem subskrypcyjnym (w ramach danego Serwisu) do oferowanych w nim Multimediów uzyskiwanym w zawiazku ze skorzystaniem przez Uzytkowania z uslugi dostepowej danego Operatora.

Uzytkownik – pelnoletnia osoba fizyczna, korzystajaca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolnosci do czynnosci prawnych moga korzystac z Serwisu pod warunkiem wyrazenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadajace zdolnosci do czynnosci prawnych, pod warunkiem dzialania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwisy/ Serwis – serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji przez Uzytkownika, Uzytkownik, w zawiazku ze skorzystaniem z uslugi dostepowej danego Operatora, uzyskuje odplatny dostep do Multimediów oferowanych w Usludze (dostep jest automatycznie przedluzany z czestotliwoscia, okreslona w Regulaminie dla danego Serwisu).


II. Zasady korzystania


1. Opis Uslugi oraz Serwisu dostepny jest na stronie internetowej m.mp3zone.pl lub w reklamach i materialach promocyjnych.


2. Aktywacja mozliwa jest w nastepujacy sposób:

a) Uzytkownik powinien wpisac na stronie, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Uzytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisal na stronie wiadomosc SMS z unikalnym kodem PIN, który nastepnie powinien wpisac równiez na przedmiotowej stronie i go zatwierdzic albo

b) Uzytkownik powinien kliknac na stronie internetowej, odpowiednio opisany buton (przycisk), potwierdzajac tym samym chec zamówienia Serwisu. B) Uzytkownik klikajac w przycisk aktywacyjny, zapoznaje sie z regulaminem Serwisu oraz wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych. Klikniecie w buton jest jednoznaczne z zapisem do Serwisu.


3. Po aktywacji Serwisu Uzytkownik otrzyma wiadomosc SMS zawierajaca m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informacje dot. kosztu i czestotliwosci przedluzania dostepu, linku do Regulaminu, informacje o sposobie bezplatnej dezaktywacji Serwisu.


4. Uzytkownik który dokonal aktywacji Serwisu, otrzyma dane: login oraz haslo niezbedne do dokonczenia rejestracji w Usludze na stronie m.mp3zone.pl


5. Dezaktywacji danego Serwisu (rozwiazania umowy o swiadczenie uslug droga elektroniczna) mozna dokonac w kazdym czasie, wysylajac wiadomosc SMS o podanej ponizej tresci na wskazany ponizej numer. Dezaktywacja Serwisu jest bezplatna.

Nazwa Serwisu: MP3ZONE

Numer dezaktywujacy: 80460 lub 195 (dla użytkowników sieci Play)

Komenda dezaktywujaca: STOP MP3ZONE

Wiadomosc dezaktywujaca dany Serwis nalezy w kazdym przypadku wyslac z numeru telefonu komórkowego, dla którego dany Serwis zostal zamówiony.


6. Od momentu aktywacji Serwisu, dostep bedzie przedluzany raz w miesiącu wg. ponizszej stawki:

Nazwa Serwisu: MP3ZONE

Stawka: 28,48zl netto / 35 zl brutto

Czestotliwosc przedluzania dostepu: 1 raz/miesiąc

Liczba otrzymywanych kredytów: 35


7. Kazdy Uzytkownik Serwisu po dokonczeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powyzej ma dostep do Uslugi. Multimedia do których dostep Uzytkownik uzyskuje w ramach Serwisu MP3ZONE sa dostepne na stronie m.mp3zone.pl.


8. Za pobranie Multimediów, Uzytkownikowi zostanie odjeta podana przy wybranych przez Uzytkownika Multimediach liczba kredytów z posiadanej przez niego puli kredytów.


9. DGP w ramach promocji moze przyznac Uzytkownikom prawo do pobrania okreslonych Multimediów lub okreslonej liczby Multimediów bez odejmowania kredytów.


10. Uzytkownik moze sprawdzic stan posiadanych kredytów na stronie internetowej m.mp3zone.pl po zalogowaniu na swoje konto.


11. Kredyty nie podlegaja wymianie na ekwiwalent pieniezny ani jakikolwiek inny.


III. Oplaty za Serwis


1. Uzytkownik obciazany jest stawka której wysokosc zalezy od zamówionego Serwisu zgodnie z tabela z par. II ust. 6 Regulaminu. Dostep jest automatycznie przedluzany z czestotliwoscia, która zalezy od zamówionego Serwisu zgodnie z tabela z par. II ust. 6.


2. Oplaty pobierane sa przez Operatorów.


3. Stawka transakcji nie obejmuje oplat zwiazanych z uzyskaniem przez Uzytkownika dostepu do sieci Internet ani ewentualnych oplat zwiazanych z transmisja danych.


4. Uzytkownik korzystajacy z uslugi dostepowej swiadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskal kod, nie bedzie ponosil oplat za skorzystanie z Mp3zone.


IV. Pozostale zasady dotyczace korzystania z Serwisu oraz Uslug


1. Realizacja aktywacji danego Serwisu i mozliwosc skorzystania przez Uzytkownika z Uslugi jest uzalezniona od nalezytego wypelnienia przez Uzytkownika wymogów wynikajacych z niniejszego Regulaminu oraz szczególowego opisu korzystania z Serwisu. Niezaleznie od wymogów okreslonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Multimediów, Uzytkownik powinien:

a. zapewnic, by aparat telefoniczny lub komputer czy inne przeznaczone urzadzenie, na którym Multimedia maja byc odebrane, sciagniete czy odtwarzane przez Uzytkownika, byly prawidlowo skonfigurowane (w szczególnosci w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujacych skorzystanie z Uslugi);

b. upewnic sie przed pobraniem Multimediów, co do kompatybilnosci Multimediów z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urzadzenia, na który wybrane Multimedia maja zostac odebrane, sciagniete czy odtwarzane;

c. zapewnic, by telefon lub komputer czy inne przeznaczone urzadzenie Uzytkownika posiadal wystarczajaco duzo wolnej pamieci niezbednej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranych przez Uzytkownika Multimediów.


2. Informacje dotyczace funkcjonalnosci oraz interoperacyjnosci Multimediów, w tym kompatybilnosc z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urzadzenia, na który Multimedia maja zostac odebrane, sciagniete czy odtwarzane, a takze ewentualne techniczne srodki ich ochrony dostepne sa na stronie m.mp3zone.pl przy wybranych przez Uzytkownika Multimediach.


3. Uzytkownik powinien chronic haslo i dostep do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umozliwiajacego korzystanie z Uslug przed nieuprawnionym uzyciem przez osoby trzecie.


4. Uzytkownik uzyskujacy Multimedia w ramach Uslug ma prawo do korzystania z nich w zakresie okreslonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Multimediów udostepnianych jako pliki i jego zapisu w pamieci telefonu, komputera czy innego przeznaczonego urzadzenia. Uzytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów wylacznie na uzytek wlasny (tj. na uzytek osoby, na której rzecz swiadczona jest dana Usluga). W szczególnosci powyzsze oznacza, ze niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, odsprzedaz, ani inne formy udostepniania osobom trzecim.


V. Postepowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczace oplat za Serwis oraz uslugi dostepowej Operatora moga byc skladane bezposrednio do Operatora wlasciwego dla osoby skladajacej reklamacje i w trybie okreslonym przez tego Operatora. Niezaleznie i bez wplywu na przewidziana przepisami powszechnie obowiazujacego prawa odpowiedzialnosc DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przyslugujace konsumentowi w zakresie zglaszania i dochodzenia roszczen, Uzytkownik ma prawo skladac DGP reklamacje dotyczace Uslugi i Serwisu, w szczególnosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Uslugi lub wykrytymi wadami.


2. W celu usprawnienia procesu zglaszania i rozpatrywania, reklamacja Uzytkownika moze zostac przeslana do DGP w formie wiadomosci email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com lub zostac wyslana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem "Serwis <nazwa Serwisu>” lub „Mp3zone" lub „<nazwa Serwisu>””. Dla ulatwienia identyfikacji Uzytkownika oraz zglaszanych problemów i zadan, rekomendowane jest, by reklamacja zawierala:

a. dane Uzytkownika umozliwiajace kontakt z nim oraz identyfikacje jako Uzytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

b. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Uzytkownika,

d. okolicznosci dotyczace przedmiotu reklamacji,

e. ewentualnie zadany przez Uzytkownika sposób zalatwienia reklamacji lub usuniecia zarzucanego naruszenia.


3. Reklamacja, o której mowa powyzej, powinna zostac zgloszona w terminie 2 miesiecy od wykrycia przez zglaszajacego okolicznosci stanowiacej podstawe tej reklamacji.


4. DGP zobowiazuje sie udzielic odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP moze przeslac odpowiedz w formie wiadomosci email na adres Uzytkownika, jezeli zostal on podany w zgloszeniu reklamacyjnym.


5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Uzytkownik powstrzymal sie od skladania kolejnych zamówien tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.


6. Uzytkownikowi przysluguje prawo do dochodzenia roszczen w sadzie. Uzytkownik posiada takze mozliwosc skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen min.: mozliwosc zlozenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stalego polubownego sadu konsumenckiego dzialajacego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.


VII. Postanowienia koncowe


1. Uzytkownikowi przysluguje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni, jednakze wyrazenie przez Uzytkownika zgody na rozpoczecie spelnienia swiadczenia (zamówienie odplatnego dostepu) przed uplywem terminu do odstapienia a takze potwierdzenie, iz Uzytkownik jest swiadomy utraty tegoz prawa wiazac sie bedzie z utrata prawa do odstapienia w chwili aktywacji Serwisu.


2. Administratorem danych osobowych Uzytkowników jest DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence. Dane osobowe Uzytkowników beda przetwarzane zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe Uzytkowników beda przetwarzane wylaczenie w zakresie oraz celu niezbednym do realizacji Uslugi i Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji). Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osoby, których dane dotycza maja prawo do wgladu i poprawiania swoich danych osobowych, ich poprawienia a takze zadania ich usuniecia. Jezeli Uzytkownik zada wykreslenia lub zmiany swoich danych osobowych, moze to uczynic wysylajac wiadomosci email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com umieszczajac w tresci zadanie wraz z numerem telefonu, z którego Uzytkownik zamawial Serwis. Zadanie takie moze byc równiez przeslane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporzadzenie”), administratorem danych osobowych uzytkowników serwisu Mp3zone jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon - 13100 Aix-en-Provence, Francja, RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com

Dane osobowe Uzytkowników beda przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach zwiazanych ze swiadczeniem uslug w ramach Serwisu, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a jesli Uzytkownik wyrazi stosowna zgode – dla celów przesylania informacji handlowych i marketingowych, w formie okreslonej w klauzuli zgody a takze w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Dane osobowe beda przetwarzane w okresie swiadczenia uslug w Serwisie do czasu ewentualnego zadania ich usuniecia przez Uzytkownika lub do czasu uplywu okresu wlasciwego dla przedawnienia roszczenia z tytulu swiadczonej uslugi. Dane przetwarzane na potrzeby przesylania informacji handlowych beda przetwarzane do czasu ewentualnego cofniecia ww. zgody, natomiast informacje niezbedne do obsluzenia reklamacji beda przetwarzane do czasu wygasniecia uprawnien z tego tytulu. Dane osobowe beda mogly byc przetwarzane poza wskazanym okresem, jesli koniecznosc taka bedzie wynikala z przepisów obowiazujacego prawa.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: dane niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu (numer telefonu, IP) a także dane kontaktowe Użytkownika, imię, nazwisko w przypadku rozpatrywania reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do swiadczenia uslug w ramach Serwisu. Podanie danych dla celów przesylania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe moga byc ujawnione pracownikom lub wspólpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielajacym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.

Osoby, których dane osobowe dotycza maja prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wplynie na zgodnosc z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnieciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotycza maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia.